• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uchisarlilardernegi

TÜZÜĞÜMÜZ

UÇHİSARLILAR
KÜLTÜR-TURİZM-TANITMA-GELİŞTİRME
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı:

MADDE 1 Uçhisarlılar Kültür, Turizm, Tanıtma, Geliştirme Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğidir. Kısa adı UÇHİSARLILAR DERNEĞİ dir.

Derneğin Genel Merkezi:

MADDE 2 Derneğin Genel Merkezi Ankara dır. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı:

MADDE 3 Derneğin amaç ve faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Uçhisarın tabii, tarihi, arkeolojik, turistik, kültürel, folklorik ve doğa güzelliklerini meydana çıkarmak, Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtımını sağlamak.
b) Araştırmalar sonucunda elde edilen değerlerin kamuya duyurulması ve tanıtılmasını sağlamak maksadıyla yayınlar yapmak ve bu konularda hazırlanmış eserlerin yayınlanmasına maddi ve manevi destek sağlamak veya telif hakkını satın alarak Dernek adına yayınlatmak.
c) Uçhisarlılar arasında sosyal dayanışmayı sağlamak ve Uçhisarı tanıtmak amacıyla yayınlar, eğlence, temsil, konser, gezi ve turlar tertiplemek, yemek, çay, balo, kokteyl, sergi, kermes, defile, spor yarışmaları, Konferans ve piyango gibi organizasyonlar düzenlemek,
d) Uçhisarlı gençleri Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda öğrenime sevk ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak ve bu amaçla yurtlar açmak burslar vermek,
e) Yardıma muhtaçlara, Dul ve yetimlere, kimsesiz hastalara, felakete maruz kalanlara yardım toplamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.
f) Dernek binası, kütüphane, bakımevi, kreş, lokal, çeşitli tesis ve spor tesisleri gibi sosyal ihtiyaçlar için gayrimenkuller temin etmek veya satın almak.
g) Uçhisara daha çok turist akımının sağlanması için çalışmalar yapmak, çevrede yerli ve yabancı turistlere eksiksiz ve en iyi hizmet verilmesini temin etmek için çevre sakinlerinin turizme karşı bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla kurslar, seminerler, konferanslar, yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak.
h) Çevre güzelliklerinin ve tarihi turistik değerlerinin korunması için çalışmalar yapmak, bunu geliştirmek için turizm amaçlı dernekler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve dışında kurulmuş yada kurulacak turizm amaçlı derneklerle çalışmak, federasyon ve konfederasyonlara üye olmak,
i) Uçhisar ürünlerinin ve el işi değerlerinin tanıtılması için çalışmalar yapmak ve bu amaçla faaliyet gösterenlerle işbirliği yapmaktır.


İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
Derneğe Üye Olma:

MADDE 4 Derneğe üyelik müracaatları yazılı olarak yapılır. Hiç kimse derneğe üye olmak için zorlanamaz. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye olabilir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Memur statüsündeki görevlileri hakkında özel Kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Dernek yönetim kurulu. üyelik için yapılan müracaatları otuz gün içinde değerlendirerek, karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine duyurur. Üyelik başvuruları kabul edilmeyenler, buna karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz yapabilirler.

Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilenler derneğin asil üyeleridir. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir.

Fahri Üyelik ve Onur Belgesi:

MADDE 5 Asil üyeler dışında derneğin amacına sempati duyanlar, derneğe ayni veya nakdi yardımda bulunanlar önceden rızaları alınmak koşuluyla Yönetim Kurulu kararıyla derneğin Fahri Üyeliğine kabul edilirler. Fahri Üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur. 10 yıl süreyle Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği yapanlarla, derneğe ayni ve maddi yardımda bulunanlara, yönetim kurulu teklifi ve Genel Kurulun onayı ile Fahri Onur Belgesi verilebilir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

MADDE 6 Her üye istediği zaman istifa hakkına sahiptir. İstifalar yazılı bir dilekçe ile yapılır ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır. İstifa eden üyenin üyelik hakları sona erer.

Üyelik aidatlarını o yıl içinde ödemeyenlere yazılı bir ihtarla borçlarını ödemeleri konusunda ek bir süre verilir. Söz konusu borçlarını bu süre içersinde de ödemeyenlerin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir.

Dernek yararına ve amaçlarına aykırı hareket edenler; Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernek üyeleri aleyhine söz ve yazı ile istinat ve iftirada bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla, müsnet fiilin mahiyetine, işleniş tarzına ve ağırlık derecesine göre uyarı, kınama, üyelikten geçici ve devamlı olarak çıkarılma cezası ile cezalandırılırlar, Uyarma sözlü, kınama yazılı olarak yapılır. Geçici olarak üyelikten çıkarma cezası bir aydan az, bir yıldan fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI

 
Dernek Organları:
MADDE 7 Dernek organları,
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulundan teşekkül eder.

Dernek, başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara Yönetim ve Denetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Kurul :

MADDE 8 Dernek Genel Kurulu derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Toplanma yeri ANKARA dır.

Genel Kurul:

a) İki yılda bir Nisan ayında Olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

MADDE 9 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü:

MADDE 10 Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıları, belirlenen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça seçimler gizli oyla yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Toplantıda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul kararları mevcut üyenin salt çoğunluğun oyu ile alınır.

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde,Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi, 5253 sayılı Derneklere Yasası ve bu Yasaya dayanarak çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin 17.maddesi çerçevesinde mülki idare Amirliğine bildirilir.


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

MADDE 11- Genel Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurullarının ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
g) Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Derneğin İç denetiminin hangi usul ve esaslar dahilinde yapılacağına karar vermek.
j) Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.
k) Derneğin hangi koşullarda borçlanma yapacağı ve bu borçlanmanın usul ve esaslarını belirlemek,
l) Mevzuattaki ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.


Yönetim Kurulunun Teşkili, Toplantıları, Görev ve Yetkileri :

MADDE 12 Yönetim Kurulu, aksine bir karar alınmadıkça Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter ve bir muhasip üye seçer.

Boşalan asil üyeliklere oy sırasına göre yedek üye çağırılır. Buna rağmen yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan aza düşmesi halinde genel kurulun toplanması yoluna gidilir. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa olağan toplanır. Başkan gerek gördüğünde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulu, çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Karar için çoğunluk hiçbir zaman üye tam sayısının yarısından az olamaz. Üst üste 3 toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyeler Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek üyeler çağırılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c) Tüzükte yazılı amaçları gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak, kararlar almak ve alınan kararları uygulamak,
d) Derneğe gelir getirici kaynaklar aramak, gelir sağlamak ve giderlerini yapmak,
e) Derneğe üye yazılmak isteyenleri kabul etmek, Yönetim Kurulu kararlarına ve tüzüğe aykırı hareket edenleri cezalandırmak,
f) Dernek hizmetleri için, Genel Kurulca belirlenen ücret karşılığında hizmetliler görevlendirmek veya gerektiğinden işten çıkarmak,
g) Dernek üyelerinin giriş ve yıllık aidat tutarlarını her yıl günün koşullarına göre belirlemek
h) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

MADDE 13- Denetleme Kurulu, üç asil üç yedek üyeden oluşur ve aksine karar alınmadıkça seçimleri Genel Kurulca gizli oyla yapılır.


Denetleme Kurulu aşağıdaki belirtilen görevleri yapar;

a) Dernek Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 6 aylık dönemler halinde denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığından Genel Kurula sunmak.

b) Genel Kurulu, gerekli gördüğü hallerde otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmak.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerlerine veya eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEFTERLER VE KAYITLAR VE MALİ HÜKÜMLER

 

Derneğin Gelirleri:

MADDE 14- Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye aidatları ve bağışları,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,gezi, çay, kermes, spor yarışmaları, müsabakalar ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Özel İdare ve Belediyelerce yapılacak yardımlar,
d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e) Derneğin kendisine ait taşınır ve taşınmaz malları satması veya kiraya vermesinden elde edilecek gelirler,
f) Dernek lokalinden elde edilecek gelirler,
g) Banka faizleri ve diğer gelirlerdir.


Defter ve Kayıtlar: :

MADDE 15 - Dernek aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutmak mecburiyetindedir.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdikli olması zorunludur. Defter kayıtları ile ilgili hususlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin 32, 33, 34, 35, ve 36.maddeleri hükümleri dikkate alınır.

Gelir ve Giderlerde Usul:

MADDE 16 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler, fatura. Parakende satış fişi, Serbest Meslek Makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Defterler hariç olmak üzere Alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin 42, 43, 44, 45. ve 46. maddeleri hükümleri dikkate alınır.


Üyelik Aidatlarının Belirlenme Şekli:

MADDE 17 - Dernek üyelerinin giriş ve yıllık aidat tutarları, günün koşullarına göre her yıl Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenen tutarlar tüm üyelere birer yazı ile duyurulur.

Borçlanma :

MADDE 18 -Derneğin borçlanmaya ihtiyaç duyması halinde bu borçlanmanın hangi koşullarda yapılacağı ile usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir.

Dernek Görevlileri ve Ücretleri:

MADDE 19: Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alacak üyelere, görev yaptığı süre içersinde ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.

Dernek hizmetleri için üyeler arasından Yönetim Kurulu kararı ile personel görevlendirilmesi yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Derneğin Denetimi ve İç Denetim:

MADDE 20- Dernek Denetiminde, 5253 sayılı Yasanın 19.maddesi ve bu Kanuna dayalı çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin 83.maddesi hükümlerine bağlı kalınır.

Dernekte iç denetim esastır. İç Denetimin hangi usul ve esaslar dahilinde yapılacağına Genel Kurulca karar verilir. Bu şekilde yapılacak iç denetim, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Yasak Faaliyetler:

MADDE 21
a) Dernek, tüzükte gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamaz.
b) Askerliğe, milli savunmaya ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri açamaz, üyeler için özel kıyafet veya üniforma kullanamaz.
c) Dernek yöneticileri, derneği temsilen, tüzükte belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.
d) Yasalar ve diğer mevzuatla dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.

Bildiri Yayınlanması:

MADDE 22- Dernek, Tüzüğün 3.maddesinde sayılan amaç ve faaliyetlerini içeren konular dışında bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapamaz ve dağıtamaz.

Bu şekilde yayınlanacak bildiri, beyanname ve yayınlarda da Yönetim Kurulu kararı alınması zorunludur.

Genel Kurul Kararıyla Fesih:

MADDE 23- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler, Tüzüğün 9 uncu maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesihe ilişkin kararın alınabilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu gerekir.

Tasfiye :

MADDE 24 Derneğin, Genel Kurul veya mahkeme kararı ile fesih ve kendiliğinden sona ermesi durumunda tasfiye işlemleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Tüzüğün 23.maddesine göre Genel Kurulca fesih kararının alınması veya derneğin kendiliğinden sona ermesi halinde, Derneğin taşınır, taşınmaz malları ve paraları ile diğer haklarının ne şekilde tasarruf edileceğine Genel Kurulca karar verilir.

Tüzük Değişikliği :

MADDE 25 Genel Kurulca, Yönetim Kurulunun veya en az onbeş üyenin yazılı önerileri üzerine tüzükte değişiklik yapılabilir. Ancak, değişiklik toplantıya katılan üye tam sayısının 2/3 ü tarafından kabulü zorunludur.

Hüküm Eksikliği :

MADDE 26- Tüzükte hüküm eksikliği bulunan durumlarda, Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve İlgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Amacına Ulaşması;

MADDE 27- Tüzüğün 3.maddesinde belirlenen faaliyetlerin yerine getirilmesi suretiyle, Dernek organlarınca alınacak kararlar doğrultusunda, Derneğin kuruluş amacına ulaşılmasını sağlamaktır.

Derneğin Kurucuları:

MADDE 28 Derneğin Kurucuları aşağıda gösterilmiştir:

Mehmet ATILGAN, Mustafa KORUCU , Ahmet ATASOY, Mustafa AKALIN, Ahmet KUTLAR, Salim TURAN, Yusuf YILMAZ , Necmi UZUN